bild med logotype för sven lenninger förlag

Menu:

 

William Shakespeare: Hamlet

bild på boken Nibelungens ring av Richard Wagner


Denna Hamletutgåva, med både engelsk och svensk text intill varandra, syftar till att underlätta för läsaren att ta till sig dramats innehåll och, med stöd av den svenska översättningen, kunna tillgodogöra sig de engelska formuleringarna.

Vad gäller den engelska texten måste här påpekas att man idag inte känner till något original av Shakespeares hand. De äldsta källor vi har att tillgå är de s.k. kvarto-upplagorna,( Q1 resp. Q2 ) daterade 1603 – 1604 respektive 1605 samt folio-upplagan ( F1 ) från 1623. Dessa tidiga texter uppvisar sinsemellan många olikheter. Detta beror på att handskrifterna varit svårlästa, man har missuppfattat ordalydelsen, kopister och sättare har gjort ändringar och misstag, man har gjort ”förbättringar” och man antages ha tagit politiska hänsyn allt eftersom tiderna förändrats. Även stavningen har förändrats. Under tidens gång har alltså texten påverkats så att man kan hävda att det material vi har i dag i viss mån har skapats av historien.

Den engelska text som presenteras i denna bok härrör både från Q2 och F1. Vissa passager fattas nämligen i den ena förlagan och andra i den andra. För fullständighetens skull har därför båda fått bidraga. Många enskilda ord skiljer sig också åt mellan de båda förlagorna. Då Q2 betraktas som den mest auktoritativa texten har dess ordalydelse i de flesta fall föredragits. Ett antal av de skiljande orden och avsnitten har utmärkts i den engelska texten med asterisk (*). Med hjälp av scen- och radnummer kan orden spåras från denna länk. Ladda ner pdf dokument Olikheter i Q2 och F.

Det har under åren kommit ut många översättningar av Hamlet till svenska. Men på samma sätt som Shakespeares text är en levande substans måste också översättningarna utvecklas och anpassa sig till sin tid. Olika översättare betonar också olika aspekter av uppgiften vilket motiverar ytterligare försök. I denna översättning har läsförståelse betonats. Många av textens ord är tvetydiga och det är en ständig kamp för översättaren att finna motsvarande ord på målspråket. Med tillgång till flera olika översättningar kan måhända läsaren få en fylligare uppfattning om innehållet i detta komplexa och innehållsrika verk.

Beställ boken nu!